Kobek AB
 

Viktiga Råd

Kund och leverantörsfakturor

Varje näringsidkare måste veta vad som gäller beträffande fakturors utseende och vad som gäller beträffande dessa i bokföringen. Om en faktura inte uppfyller nedanstående krav innebär det att rätten till momsavdrag går förlorad.

Det blir ett skattemässigt avdrag för momsbeloppet istället för ett momsavdrag vilket innebär en kostnad (förlust). Vi som redovisningsbyrå har en skyldighet att kontrollera detta.

Fakturans innehåll:

P Fakturadatum
 
P Unikt löpnummer
 
P Säljarens momsregistreringsnummer
 
P Kundens momsregistreringsnummer vid omvänd skattskyldighet och gemenskapsintern försäljning
 
P Säljarens och köparens namn och adress
 
P Varornas mängd och art eller de tillhandahållna tjänsternas omfattning och art
 
P Datum då omsättningen utförts eller slutförts om annat än fakturans datum
 
P Beskattningsunderlaget för varje momssats
 
P Momssats
 
P Momsbelopp
 
P Vid befrielse från skatt eller när kunden är skyldig att betala skatt, skall en hänvisning göras till den relevanta bestämmelsen i ML, den relevanta bestämmelsen i momsdirektivet, eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala moms
 
P Vid leverans av ett nytt transportmedel inom EG de uppgifter som behövs för att kunna avgöra om varan är ett nytt transportmedel (bilar, båtar, flygplan)
 
P Vid vinstmarginalbeskattning (VMB) skall en hänvisning göras till 9 a kap i ML(för resetjänster), artikel 26 a i rådets direktiv 77/388/EEG(för resetjänster artikel 26) eller annan uppgift om att vinstmarginalbeskattning tillämpas


En förenklad faktura får användas i vissa fall om:

P Fakturans belopp inte överstiger 2 000 kronor
 
P Handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis, eller de tekniska förutsättningarna för utställande av dessa fakturor gör det svårt att iaktta alla de krav som ställs på en fullständig faktura. Det är inte möjligt att tillämpa förenklad faktura vid gränsöverskridande transaktioner där omsättningen anses ha skett inom landet


En förenklad faktura måste innehålla följande:

P Fakturadatum
 
P Identifiering av säljaren
 
P Identifiering av vilken typ av varor och tjänster
 
P Moms som skall betalas eller de uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen

 
  Logo Kobek AB

Kobek