Kobek AB
 

Viktiga Råd

Dagskasserutiner

Kassaapparaten och dess programmering

All programmering av kassaapparateten skall noteras i en särskild programmeringsjournal så att det går att i efterskott veta när en förändring genomförts och av vem. Detta ingår som en del i systemdokumentationen som man är skyldig att bevara enligt bokföringslagen i 10 år.

Även om Ni har en kassaapparat som sparar samtliga transaktioner i något datorminne så rekommenderar vi att Ni vid lämpliga tillfällen skriver ut kontrollremsor och bevarar dessa under betryggande former. Det kan vara mycket besvärligt att starta upp en utrangerad kassaapparat på nytt för att få ut dessa uppgifter vid en eventuell kontroll från någon myndighets sida.

Daglig avstämning av dagskassor

Enligt bokföringslagen har man skyldighet att bokföra kontanta medel senast påföljande arbetsdag. Kravet betyder inte att man måste skriva in dagskassan i en dagbok eller i en dator utan det räcker med att notera beloppet i en journal eller liknande system. Hur gör man då med sin dagskassa varje dag för att leva upp till lagkravet?

Enligt vår mening bör man som egen företagare ha en godkänd kassaapparat som kan lämna både tömningskvitto och s.k. kontrollremsa. Som egen företagare med fast driftsställe ansvarar du för att kontrollremsan bevaras i 10 år eftersom den utgör bokföringsmaterial.

Tömningskvittot sätter du ihop med dagskasseredovisningen för den aktuella dagen som du lämnar till oss. Nedan visas ett exempel på hur vi anser att man bör göra med dagskasseredovisningen om man inte har tillgång till ett eget integrerat och datoriserat kassasystem som direkt tar in uppgifterna i bokföringen.
 
  Logo Kobek AB

Kobek