Kobek AB
 

Viktiga Råd

Checklista för månatliga avstämningar

Samtliga kontroller skall utföras sedan allt blivit bokfört som tillhör månaden. Utred samtliga differenser omgående eftersom det blir svårare och dyrare senare.

Kassan (konto 1910):

Kontrollera att kassan i bokföringen överstämmer med dess verkliga storlek. Om ej ta ut huvudboksutdrag för månaden eller perioden och kontrollera transaktionerna. Om du har dagskasserapporter skall saldot på dessa stämma med bokföringen.

Plusgiro (konto 1920. Samla kontoutdragen för sig i en bokslutspärm):

Saldot i bokföringen skall stämma med saldot på plusgirokontoutdraget. Om ej ta ut huvudboksutdrag för månaden eller perioden och kontrollera transaktionerna genom en jämförelse mellan transaktionerna på utdraget från bokföringen och kontoutdragen från plusgirot.

Check (konto 1930. Samla kontoutdragen för sig i en bokslutspärm):

Saldot i bokföringen skall stämma med saldot på bankkontoutdraget. Om ej ta ut huvudboksutdrag för månaden eller perioden och kontrollera transaktionerna genom en jämförelse mellan transaktionerna på utdraget från bokföringen och kontoutdragen från banken.

Det är vanligt att pengar är på väg vilket försvårar avstämningen. Försök att införa sådana rutiner kring månadsskiftet så att inte pengar är på väg. Vi kan hjälpa till med rutinerna på plats.

Kundfordringar (konto 1510):

Skriv ut utestående kundfordringar i reskontran. Kontrollera att slutbeloppet enligt reskontran stämmer med bokfört belopp i bokföringen. Om ej undersök vad som blivit fel under månaden.

Skattekontot (konto 1630. Samla kontoutdragen för sig i en bokslutspärm):

Saldot på kontot skall stämma med kontoutdraget från skattemyndigheten. Det innebär att samtliga betalningar till skattemyndigheten oavsett vad som betalas bokförs mot kontot den dag betalning sker, normalt senast den 12:e i varje månad. Samma dag skall omföring göras till skattekontot var för sig av den källskatt, arbetsgivarvgift och eventuella preliminära skatt som redovisats i skattedeklarationen den dagen.

Ränteinkomster och räntekostnader skall bokföras på skattekontot då kontoutdraget kommer från skattemyndigheten med motkontona 8314 resp 8423. På en enskild firma används konto 2012 som skattekonto. Det går då inte att få detta konto att stämma överens med skattekontot hos Skattemyndigheten.

Leverantörsskulder (konto 2440):

Skriv ut utestående leverantörsskulder i reskontran. Kontrollera att slutbeloppet enligt reskontran stämmer med bokfört belopp i bokföringen. Om ej undersök vad som blivit fel under månaden.
 
  Logo Kobek AB

Kobek